DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.elektrykplock.edu.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
  • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, sekretariat@elektrykplock.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 3669991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku prowadzi 7 wejść.

Wejścia ogólnodostępne:

1.główne (segment B): do wejścia prowadzi schodek, drzwi otwierane ręcznie, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.

2.od strony szatni (segment A): do wejścia prowadzi schodek, drzwi otwierane ręcznie, przy wejściu od strony szatni znajduje się wideodomofon, brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych.

3. od strony warsztatów szkolnych (segment E): nie ma schodka, drzwi otwierane ręcznie.

Pozostałe wejścia do szkoły nie są ogólnodostępne, mają charakter ewakuacyjny, nie mają schodków, są otwierane ręcznie w zależności od potrzeb.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Część budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku (segmenty: B,C,D,E) jest parterowa, część budynku (segment A) jest dwupiętrowa i nie posiada windy, występują jedynie schody. Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku ani na  terenie szkoły nie ma pochylni ani platform. Szkoła nie posiada miejsca gdzie udzielana jest informacja głosowa ani pętli indukcyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku ma prawo wejść osoba z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.