Technik elektryk

Technik elektryk

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych,

 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,

 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,

 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,

 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,

 • konserwacja i naprawa układów automatyki,

 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),

 • prace elektroinstalatorskie,

 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,

 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,

 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,

 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,

 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,

 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, przemyśle trakcyjnym,

 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,

 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

W czasie trwania nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje w zawodzie technik elektryk:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy zdobyć dwie kwalifikacje: EE.05., EE.26 oraz uzyskać wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia technikum).

Absolwenci technikum mają również możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV.

Po pomyślnie zdanej maturze mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.