Zasady uczęszczania i zwalniania uczniów z zajęć Religii i Wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

Obowiązują od r. szk. 2018/2019

Religia:

Zgodnie z § 1. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

„…na życzenie rodziców, organizuje się, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii. Życzenie jest wyrażane formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.”

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Zgodnie z  § 4 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.)

„§ 4.Początek formularza

Dół formularza

 1.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

2. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.”

 

Załącznik nr 1 – wzór  oświadczenia  rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii

Załącznik nr 2 – wzór  oświadczenia  pełnoletniego ucznia o uczęszczaniu na lekcje religii

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia rodziców o rezygnacji  uczęszczania na lekcje religii

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia o rezygnacji uczęszczania na lekcje religii

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia rodziców o rezygnacji uczęszczania na zajęcia z wdż

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia pełnoletniego ucznia o rezygnacji uczęszczania na zajęcia z wdż

 

  1. Pracownik administracji przekazuje druki nauczycielom religii i wdż  celem  właściwej organizacji ww. zajęć.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ww. zajęciach nauczyciel religii i wdż informuje o fakcie wychowawcę klasy.
  3. Zwrotne oświadczenia  rodziców / pełnoletnich uczniów  (z adnotacją daty wpływu) przechowywane są w sekretariacie szkoły.