Skład Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

Dudkiewicz Monika - przewodniczący

Garlicka Aneta - wiceprzewodniczący

Bodal Joanna - sekretarz

Nowacka Marzena - skarbnik

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

Bank Pekao S.A., I O. w Płocku

Nr konta bankowego: 44 1240 3174 1111 0011 0068 4895

 

Na rachunek bankowy Rady Rodziców można dokonywać indywidualnych i zbiorowych wpłat.

W tytule wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasa,
  • czego dotyczy wpłata (składka na Radę Rodziców, indywidualne darowizny itp.).

Otrzymane środki finansowe, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, przeznaczone są na pomoc materialną (pośrednią i bezpośrednią) uczniom tj: nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych, za współzawodnictwo indywidualne i klasowe, za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wspieranie działań pozalekcyjnych organizowanych w szkole i przez szkołę, zakup pomocy dydaktycznych oraz finansowanie innych wydatków wspierających działania szkoły.