Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Logo Politechnika Warszawska filia w PłockuW dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 11 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego – Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Płocku reprezentowanym przez mgr Annę Piekarską – Dyrektora Szkoły.

Nad tekstem porozumienia pracował ze strony Szkoły zespół powołany przez Dyrektora w składzie: mgr Anna Piekarska, mgr Małgorzata Malicka i dr Dariusz Szadkowski.

Celem głównym porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez udział przedstawicieli Stron w ważnych wydarzeniach Politechniki/Szkoły oraz promowanie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Płocku.

W ramach porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom Szkoły korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. W ramach współpracy przewiduje się między innymi możliwość: korzystania z laboratoriów dydaktycznych Politechniki, korzystania z organizowanych przez Politechnikę konferencji i warsztatów naukowych, organizowania wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów i studentów w siedzibie Politechniki i Szkoły, udziału uczniów w pracach studenckich kół naukowych działających w Politechnice.

Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za dbałość o należytą realizację porozumienia: ze strony Politechniki dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW, ze strony Szkoły – dr Dariusz Szadkowski.

Porozumienie zostało zawarte na okres 4 lat, z możliwością przedłużenia.

Podpisanie porozumienia

 

Podpisanie porozuminia