Energa Operator S.A

Logo Energa Operator

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Gmachu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku. Porozumienie z strony Energa-Operator SA podpisali: Prezes Zarządu Piotr Dorawa i Prokurent Romualda Gałęzewska, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor – dr inż. Paweł Witkowski.

Celem głównym umowy o współpracy jest przekonanie o potrzebie wspólnego działania Szkoły i Energa-Operator SA na rzecz promowania edukacji w dziedzinie energetyki, elektryki. Obie strony dostrzegają konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów Szkoły do podjęcia pracy zawodowej.

Energa-Operator SA zobowiązał się min. do fundowania nagród rzeczowych dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych oraz do ufundowania stypendiów dla uczniów klas patronackich, którzy w poprzednim semestrze nauki uzyskali najwyższą średnią ocen.

Energa-Operator SA zobowiązuje się do ufundowania nagród rzeczowych o wartości do 400zł brutto dla czterech uczniów z klas patronackich, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli z przedmiotów zawodowych najlepsze wyniki. Ufunduje też stypendia przyznawane dwa razy w roku i wypłacane przez pięć miesięcy uczniom klas patronackich drugich, trzecich i czwartych, którzy w poprzednim semestrze uzyskali najwyższą średnią ocen. Stypendia otrzyma grupa od trzech do dziesięciu osób. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi od 300 do 400zł brutto.

Ponadto Energa-Operator SA zobowiązał się do współfinansowania wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach Szkoły.

Natomiast Szkoła zapewni Energa-Operator SA min. kolportowaniem materiałów Spółki wśród uczniów i rodziców, a także podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę.

Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., została zawarta do 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia.